Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Publiczne im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie

Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM IM. KRASNALA HAŁABAŁY W RYCHWAŁDZIE

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO”  oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy iż:

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie z siedzibą  przy ul.Beskidzkiej 41 tel. 506 081 154 e-mail: przedszkole_rychwald2@o2.pl

 

I. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM IM.KRASNALA HAŁABAŁY W RYCHWAŁDZIE :

SYLWIA DOBOSZ

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@gilowice.pl

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

1.     Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych przez Przedszkole Publiczne im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących Przedszkolu Publicznemu im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie uprawnień, bądź spełnienia przez Przedszkole Publiczne im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie  obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

2.     Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

3.     Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

1.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym

do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.     Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

 VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania

od administratora:

1)         dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)         usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

4)         ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

5)         przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 

                        1.     Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,

do cofnięcia zgody.

                        2.     Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

     1)       ustawowym,

     2)       umownym,

     3)       warunkiem zawarcia umowy,

     do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 

2.     W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.     W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,

nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4.     W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

MAŁGORZATA SAMSEL - DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM.KRASNALA HAŁABAŁY W RYCHWAŁDZIE

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny