Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Publiczne im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://rychwald.przedszkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Waloszczyk, adres poczty elektronicznej przedszkole_rychwald2@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 863 86 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku.

a) Dla rodziców, odwiedzających, interesantów dostępne jest wejście otwarte od strony parkingu.

b) Teren przedszkola nie posiada udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

c) Na drzwiach znajduje się dzwonek, który wzywa obsługę do otwarcia drzwi, opcjonalnie gdy ktoś potrzebuje pomocy.

2. Dostępność korytarzy, sali przedszkolnych, łazienek, gabinetów, schodów .
a) Dla osób na wózkach nie dostępne jest wejście do przedszkola, do drzwi wejściowych prowadzą schody, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

b) W budynku nie znajdują się windy, które mogłyby służyć osobom niepełnosprawnych, dlatego piętro budynku, na które prowadzą schody jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli

indukcyjnych.

a) pracownicy obsługi dostępni są przy wejściu do budynku po uruchomieniu dzwonka.

b) przedszkole nie posiada platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Informacja i udogodnienia dla osób słabosłyszących.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób

słabosłyszących oraz niesłyszących. Dostępność dla tych osób może być zapewniona poprzez wsparcie pracownika. Nie ma Informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, ponieważ takiego tłumacza przedszkole nie posiada.

5. Informacja i udogodnienia dla osób niewidomych

Nie ma tablic informacyjnych w języku Brailla oraz innych udogodnień dla osób niewidomych.

6. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych

dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu placówki nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny